Användarvillkor 

 

Introduktion

Dessa användarvillkor gäller när företaget Smakbox AB (”Företaget”) tillhandahåller nätbaserade prenumerationstjänster (”Prenumerationstjänsten”) via www.smakbox.se (”Webbplatsen”), och för de boxar och gåvor (”Smakbox”) som levereras enligt Prenumerationstjänsten, till användare i Sverige (”Prenumeranten”).

Läs noga igenom dessa villkor. Genom att göra en beställning ingår Prenumeranten, och i de fall där det är tillämpbart även köpare av gåva, avtal med Företaget om rätten att använda Prenumerationstjänsten i enlighet med Användarvillkoren. Prenumeranten som registrerar ett Prenumerantkonto intygar i och med registreringen att denne har tagit del av Användarvillkoren och att man förbinder sig att följa dem.

Endast Prenumeranter bosatta i Sverige och med svensk postadress äger rätt att använda Prenumerationstjänsten.

 

Om oss

Smakbox drivs av Smakbox AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm

Organisationsnummer: 559050-4410

Momsregistreringsnummer: 559050-441001

E-mail: kontakt@smakbox.se

Telefon: 08-120 223 80

 

§1.1 Användning och tillgänglighet

Företaget ger Prenumeranten rätt att använda Prenumerationstjänsten givet att Prenumeranten till fullo följer vad som angivits i dessa Användarvillkor och i rätt tid erlägger betalning. Rätten att använda Prenumerationstjänsten upplåts av Företaget till Prenumeranten som en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt att använda Prenumerationstjänsten och det material som presenteras där. Den upplåtna rätten att använda Prenumerationstjänsten omfattar inte rätt att mångfaldiga material i Prenumerationstjänsten eller att förevisa för andra Prenumerationstjänstens innehåll i privat eller publika sammanhang. Licensen upplåts för Prenumerantens personliga och icke- kommersiella bruk. Prenumeranten förbinder sig att inte på något sätt använda Prenumerationstjänsten för marknadsföring av varor eller tjänster som ej är knutna till Företaget.

Prenumerationstjänsten får inte användas av barn under 16 år. Prenumeranter som är under 18 år ska ha tillstånd från målsman att använda tjänsten. Prenumeranter under 18 år erinras om, att Företaget efter begäran från målsman, kan ha skyldighet att tillhandahålla Prenumerantens målsmans inloggningsuppgifter till Prenumerationstjänsten.

 

§1.2 Om tjänsten

Företaget bekräftar ett registrerat Prenumerationskonto eller gåvoköp genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som angivits. Först efter Företagets bekräftelse i nytt e-postmeddelande att en produkt kommer att skickas till Prenumeranten kan Prenumeranten förvänta sig en leverans av en Smakbox i enlighet med dessa Användarvillkor. Prenumeranten får därefter varannan månad Smakbox levererad till ett utlämningsställe som fastställs av Företaget. Smakbox innehåller av Företaget utvalda livsmedels- och hushållsprodukter. Som ett tillägg kan Prenumeranter i angivna leveransområden köpa till hemleverans respektive Kallt Tillägg med hemleverans.

 

§1.3 Leverans

Ordinarie leveranstillfälle för befintliga Prenumeranter sker varannan månad i februari, april, juni, augusti, oktober och december. Leverans sker via vald distributör till närmsta utlämningsställe eller med hemleverans utifrån angiven leveransadress. Prenumeranten får en avisering innan leverans. Leveransfrekvensen kan komma att ändras, detta meddelas då via mejl senast 30 dagar innan ändring av frekvensen. För nya Prenumeranter sker leverans av första boxen inom 2 veckor, förutsatt att boxen finns på lager. I annat fall sker leverans vid första ordinarie leveranstillfälle. Första leveranstillfälle anges i samband med beställning.

Om en Smakbox tar slut eller av någon annan anledning inte finns tillgänglig, förbehåller Företaget sig rätten att inte leverera någon Smakbox vid ordinarie leveranstillfälle. Vid utebliven leverans behöver Prenumeranten ej betala avgift. Om Prenumeranten har en skuld till Företaget har Företaget rätt att avboka kommande leveranser av Smakbox till dess att Prenumeranten har betalt.

Vid leverans till ombud eller hemleverans (bara av Smakbox) kan Prenumeranten ändra adressuppgifter fram till betalning.

Vid hemleverans av Smakbox med tillägg förbinder sig Prenumeranten att säkra att varorna kan tas emot på angiven leveransdag. Ombokning av hemleverans kan i viss mån ske enligt givna angivelser vid avisering.

Vid hemleverans av Smakbox med kylda och ibland frysta varor i Kallt Tillägg aviseras hemleverans med planerad leveransdag ca 1-2 veckor före leverans. Fram till ca 7 dagar innan leverans, eller enligt givna angivelser vid avisering, kan Prenumeranten ändra adressuppgifter, avboka eller om möjligt omboka hemleverans av det Kalla Tillägget. Detta sker genom att följa instruktioner enligt avisering eller kontakta kundtjänst. Kallt Tillägg lämnas utanför dörren till uppgiven leveransadress. Om Prenumeranten inte är hemma skickas ett SMS när leverans skett.

Om Prenumerantens betalning inte sker vid ordinarie betaldatum kan det innebära att det inte finns möjlighet att ändra adressuppgifter eller omboka hemleverans av det Kalla Tillägget. 

När hemleverans skett övergår ansvaret för Smakbox (och Kallt Tillägg) till Prenumeranten. Företaget ersätter ej stöld eller varor som blivit dåliga efter leverans om de inte förvaras i lämplig temperatur.

 

§1.4 Prenumerantens förpliktelser 

Prenumeranten får inte låta någon annan prenumerant använda sitt Prenumerationskonto. När Prenumeranten registrerar sig får denne ange sin e-postadress som användarnamn och får välja ett lösenord (”Inloggningsuppgifter”). Prenumeranten ansvarar för att förvara Inloggningsuppgifterna på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Om användaren misstänker att någon obehörigen fått åtkomst till Inloggningsuppgifterna eller användarkontot skall användaren omedelbart ändra sitt lösenord. Prenumeranten lämnar samtycke till att dessa uppgifter och personuppgifter i övrigt behandlas i enlighet med Företagets Integritetspolicy som finns tillgänglig på Webbplatsen. Prenumeranten ska tillse att de uppgifter som lämnas är korrekta och aktuella och förbinder sig att inte teckna mer än ett konto eller att skapa ett konto i någon annans namn. Om Prenumeranten önskar ändra sina Inloggningsuppgifter ska detta meddelas Företaget på anvisat sätt med användandet av den hos Företaget registrerade e-postadressen för Prenumeranten. Prenumerant som bryter mot Användarvillkoren kan av Företaget tilldelas en varning med uppmaning till rättelse. Om Prenumeranten inte snarast vidtar rättelse så äger Företaget rätt att stänga och avregistrera Prenumerantkonto. Företaget förbehåller sig rätten att därefter stänga av Prenumerationstjänsten och radera Prenumerantkonto, lösenord och all därtill hörande information och alla filer som finns lagrade på Prenumerantkonto och blockera Prenumerantens framtida tillgång till Prenumerationstjänsten. Företaget förbehåller sig rätten att omedelbart och utan föregående meddelande ta bort länkar, publicerad profil, information och kommunikation som strider mot Prenumerantens åtaganden i Användarvillkoren.

Avtalet gäller tillsvidare och Företaget äger rätt att säga upp Avtalet till upphörande med 1 månads uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligt och ställas till Prenumerantens registrerade e-postadress.

 

§1.5 Priser

Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser/kostnader som anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt och i svenska kronor (SEK). Priset för Prenumerationstjänsten kan komma att ändras. Detta meddelas då via mejl 30 dagar innan prisändring.

 

§1.6 Betalning

Betalning sker genom det kredit- eller betalkort som Prenumeranten lagt in vid tecknande av prenumeration. Prenumeranten ger företaget rätt att debitera kortet utan ytterligare godkännande fram till dess att prenumeranten avslutar eller byter betalningssätt via dennes konto på Webbplatsen.

Om Prenumeranten vid köp valt kreditkort godkänner Prenumeranten att det kreditkort som registrerats löpande belastas med månadsdebiteringar.

Betalning sker säkert via betalningstjänsten Stripe. Inga kortuppgifter lagras på Webbplatsen eller inom Företaget. Första Smakboxen betalas direkt i förskott vid tecknande av prenumeration. Därefter sker betalning i förskott kring den 25:e i månaden innan Smakboxen levereras.

Om giltighetstiden på betalkortet går ut utan att prenumerationen är avslutad är Prenumeranten skyldig att uppdatera sina kortuppgifter tills betalning går igenom eller betala via alternativa betalsätt såsom faktura eller de lösningar som erbjuds.

Alternativa betallösningar såsom Swish, autogiro, Klarna och faktura kan komma att erbjudas de kunder som väljer det. Smakbox äger rätten att skicka fakturor eller erbjuda andra betallösningar om kortbetalningar inte gått igenom, dessa skall då skyndsamt betalas så att leverans kan ske.

 

§1.7 Ångerrätt, reklamation och återbetalningspolicy

Då detta är en abonnemangstjänst innehållande livsmedel har Prenumeranten, enligt 2 kap.1 § 7p. Lag (2005:56) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, ingen ångerrätt för ingånget avtal. Eventuella reklamationer anmäls av Prenumerant snarast möjligt efter leverans. Vänligen bifoga en bild, beskriv ärendet och mejla kontakt@smakbox.se

Eventuell återbetalning sker i första hand med prisnedsättning på nästa Smakbox och i andra hand med samma metod som Prenumeranten använde för att betala till Företaget.

 

§1.8 Prenumerationstjänst, uppsägning och automatisk förlängning

Prenumeranten är skyldig att löpande uppdatera leveransuppgifter, mejladresser och prenumerantuppgifter om ändringar sker. Om felaktiga uppgifter innebär att leveransen går i retur, är prenumeranten skyldig att ersätta Smakbox för de merkostnader detta kan innebära.

Uppsägning av löpande prenumerationer måste avslutas eller pausas senast den 24:e i månaden innan ordinarie leveranstillfälle om Prenumeranten ej skall behöva betala för nästkommande Smakbox. Detta gäller dock ej nya prenumerationer där första Smakboxen betalas direkt. Uppsägning och paus av prenumeration sker via kundens konto på Webbplatsen. Företaget säger upp prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress som angivits. Utebliven betalning är inte detsamma som uppsägning av abonnemang.

Om giltighetstiden på betalkortet går ut utan att prenumerationen är avslutad är Prenumeranten skyldig att uppdatera sina kortuppgifter tills betalning går igenom alt. betala via alternativa betalsätt såsom faktura eller de lösningar som erbjuds.

 

§1.9 Immateriella rättigheter

Företaget eller Företagets licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Allt material på Webbplatsen är skyddat av immateriella rättigheter såsom upphovsrätt och alla sådana rättigheter kvarstår hos Företaget och Företagets licensgivare.

Prenumerant får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Prenumerant får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättsskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

Genom Prenumerationen ger du Företaget en oåterkallelig rätt att citera från kommentarer angående Företaget, Produkterna eller Prenumerationerna som Prenumeranten lämnar på Webbplats, blogg eller socialt medium och att använda citaten på Företagets sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

 

§1.10 Personuppgifter

Företaget har, i syfte att skydda sina användares integritet och säkerhet, tagit fram en personuppgiftspolicy som finns tillgänglig via Webbplatsen (”personuppgiftspolicy”). Alla personuppgifter som Företaget tar del av kommer att behandlas i enlighet med den personuppgiftspolicy som utgör en del av Användarvillkoren.

Genom att acceptera Användarvillkoren accepterar Prenumeranten att personliga data används och behandlas i enlighet med Företagets Personuppgiftspolicy.

 

§1.11 Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen och Företagets marknadsföringskanaler kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av våra partners, annonsörer eller av annan tredje part. Observera att Företaget inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

 

§1.12 Prenumerantgenererat innehåll 

Om Prenumeranten, själv eller på uppmaning av Företaget skapar innehåll inom ramen för Webbtjänsten (”Användardata”) erhåller Företaget en royalty-fri, evig, oåterkallelig, överlåtbar, sublicensierbar, icke-exklusiv licens att använda och bearbeta sådana Användardata med de begränsningar som framgår av Upphovsrättslagen (1960:729). Licensen innefattar en rätt för Företaget att på en aggregerad nivå använda Användardata i marknadsförings och forskningssyften. Härvid får endast avidentifierade data användas av Företaget i sådana syften.

 

§1.13 Friskrivning beträffande hälsovård 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 avses med ”hälso- och sjukvård” åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Begreppet hälso- och sjukvård omfattar sålunda dels de sjukdomsförebyggande åtgärderna, dels den egentliga sjukvården. Den information som återfinns inom ramen för Webbplatsen och Prenumerationstjänsten ska inte uppfattas som hälso- eller sjukvård.

Företaget är inte en medicinsk organisation och dess personal kan inte lämna Prenumeranten medicinska råd eller ställa diagnoser. Företaget tillhandahåller endast friskvård i bemärkelse att det förutsätts att Prenumeranten inte förlitar sig på Prenumerationstjänsten för att behandla sjukdomar eller skador, för definition av friskvård se inkomstskattelagen (1999:1229) 11 kap. 12 §.

De metoder som Företaget använder sig av är sådana som i forskning har visat sig ge goda resultat på de områden de är avsedda för. Företaget lämnar dock inte någon garanti för att Prenumeranten kommer att uppnå de av Prenumeranten förväntade eller avsedda målen genom att använda Webbplatsen eller Prenumerationstjänsten.

Den information Prenumeranten erhåller via Webbplatsen eller Prenumerationstjänsten ska inte användas som ett substitut för råd, undersökning eller behandling från en läkare. Webbplatsen och Prenumerationstjänsten är endast avsedd för friska vuxna personer. Webbplatsen är inte avsedd för användning av minderåriga och personer som har allergier eller hälsoproblem. Personer med allergier eller hälsoproblem uppmanas särskilt att söka professionell medicinsk rådgivning innan man använder Webbplatsen eller Prenumerationstjänsten.

 

§1.14 Tävlingsvillkor för tävlingar hållna i regi av Smakbox

För att delta i Smakbox tävlingar måste du vara bosatt i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Du kan delta med obegränsat antal bidrag. Då tävling sker på sociala medier måste du ha ett öppet instagram- eller facebookkonto för att ditt tävlingsbidrag ska vara synligt för Smakbox. Vinnarna anslås i aktuellt tävlingsinlägg alternativt i ett separat inlägg och kontaktas via sociala medier alt via mejl. Pris förmedlas efter att tävlingen är avslutad. Priset kan ej lösas in mot kontanter. Vinnande bidrag utses av en jury på Smakbox och kan ej överklagas. Ev vinstskatt betalas av vinnaren. Genom att medverka med ett tävlingsbidrag godkänner du ditt deltagande i tävlingen. Genom detta intygas också att du själv tagit bilden. Smakbox förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Smakbox bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande. Smakbox och eventuella samarbetspartners äger rätt att publicera vinnarnas bilder i egna kanaler.

Ansvarig för tävlingar: Smakbox AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm

 

§1.15 Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Företagets skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser har Företaget förpliktelse att fullgöra att köpeavtalet skjuts upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl Prenumeranten som Företaget rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

 

§1.16 Överlåtelse och kvittering

Företaget har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor. Prenumeranten är endast berättigad till kvittning av eventuella motkrav mot Företaget om dessa har sin grund i lagakraftvunnen dom eller accepteras av Företaget.

 

§1.17 Förändring av avtal

Företaget äger rätten att ändra dessa villkor över tid. Detta meddelas via mejl.

 

§1.18 Tvist

Dessa villkor och prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), i den mån nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

 

Personuppgiftspolicy


Introduktion

Integritetspolicyn är till för att du som användare ska känna dig trygg med de uppgifter som registreras hos Smakbox AB (nedan kallat ”Smakbox”).  Smakbox behandlar personuppgifter i enlighet med gällande svensk lag.  Nedan anges de personuppgifter som kommer behandlas, samt vad syftet bakom användandet till personuppgifterna är. I samband med att du nyttjar denna webtjänst lämnar du ett godkännande av dessa villkor.

 

§2.1 Uppgifter som behandlas

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person, betraktas som personuppgifter. Smakbox kommer att registrera personuppgifter enligt följande;

- de uppgifter du lämnar till oss i formulär på webbplatsen www.smakbox.se,

- det namn, användarnamn, lösenord, mailadress som du anger genom att registrera dig, ansöka om prenumeration, lägga upp material eller ansöka om andra tjänster,

- betalningsuppgifter vid köp som du gör via vår webbplats och vid fullgörelse av dina beställningar,

- uppgifter om dina besök på webbplatsen, såsom exempelvis trafikdata, positionsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata och om de resurser du får tillgång till,

- om du väljer att svara på en av våra undersökningar behandlar vi de insamlade uppgifterna och om du kontaktar oss kan vi komma att dokumentera korrespondensen, och

-  I det fall personuppgifterna kan anses falla inom personuppgiftslagens definition av ”känsliga personuppgifter”, vilket avses vara uppgifter som kan avslöja ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, politiska åsikter, sexualliv eller hälsa”, kommer Smakbox registrera, bearbeta och lagra dessa uppgifter i syfte att uppfylla ”ändamålet med behandlingen” enligt 3 § nedan.

 

§2.2 Ändamålet med behandlingen 

Dina personuppgifter registreras, bearbetas och lagras bland annat för att; 

- Fullgöra våra avtal med dig,

- Visa material på webbplatsen på ett ändamålsenligt sätt för dig,

- Tillhandahålla interaktiva delar av vår tjänst,

- Informera dig om ändringar i våra tjänster

- Ta fram marknads- och konsumentstatistik

- Anpassa innehållet i box utifrån omdömen från samtliga prenumeranter samt dina preferenser

 

§2.3 Samtycke

Genom att använda tjänsten, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig enligt denna policy. När du godkänner den här integritetspolicyn godkänner du också:

- Att vi använder cookies och annan teknik,

- Att vi har rätt att samköra våra registrerade personuppgifter med andra register hos samarbetspartners och annonsörer vars ändamål är förenligt med syftet med behandlingen av personuppgifterna, 

- Att vi kan komma att överföra din information till andra bolag inom vår koncern och till våra samarbetspartners och annonsörer både inom och utom EU/EES,

- Att det sker insamling, användning, delning och annan behandling av din information och dina personuppgifter, även för annonsrelaterade ändamål och

- Att vi kan komma att bevara personuppgifter och information tillhörande ditt konto, även efter att kontot sagts upp.

Om du som användare av Smakbox webbtjänst vill återkalla samtycket skall det ske genom att kontakta oss via nedan e-post.

 

§2.4 Delande av information

Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster och produkter i anslutning till vår webbplats. Dessa leverantörer kan ibland behöva begränsad tillgång till uppgifter som är insamlade via webbplatsen.

Vi kommer alltid att sträva efter att detta ska ske i så liten omfattning som möjligt och att endast information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt jobb delas.

Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy, samt att leverantörerna inte använder eller avslöjar dina personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

 

Kontaktuppgifter

Smakbox AB

Hälsingegatan 40

113 43 Stockholm

E-post: kontakt@smakbox.se

Telefon: 08 – 120 223 80